فعالیت ها : ارائه خدمات مددکاری به آسیب دیدگان اجتماعی از طریق پایگاه های خدمات اجتماعی


1395 - تعداد بازدید ها : 3310
 ارائه خدمات مددکاری به آسیب دیدگان اجتماعی از طریق پایگاه های خدمات اجتماعی

این پروژه توسط سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی (سازمان خدمات اجتماعی) شهرداری تهران تعریف شد و موسسات مجری توسط این سازمان انتخاب می گردیدند که بعدها اجرای آن به مناطق شهرداری واگذار شد و مجریان توسط مناطق انتخاب شدند. پروژه "پایگاه های خدمات اجتماعی" در ابتدا با نام  "مددکار شهر" شروع به فعالیت کرد و مددکار پایگاه بین مددجویان به مددکار شهر معروف بود. موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت از سال 1391 تا سال 1395 مجری پایگاه های خدمات اجتماعی مناطق مختلف شهرداری تهران بوده است. این موسسه  اولین پایگاه خدمات اجتماعی شهر تهران را در منطقه 9 شهرداری تهران در سال 1391 راه اندازی کرد و جناب آقای زارع صفت مدیرعامل وقت سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی (سازمان خدمات اجتماعی) شهرداری تهران آن را افتتاح نمود. فعالیت موسسه در خصوص اجرای پایگاه خدمات اجتماعی بدین شرح بود:
سال 1391-1392: مجری پایگاه خدمات اجتماعی منطقه 9 شهرداری تهران (پارک المهدی)
سال 1392-1393: مجری پایگاه خدمات اجتماعی منطقه 20 شهرداری تهران (حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ع)
سال 1394-1395: مجری پایگاه خدمات اجتماعی منطقه 15 شهرداری تهران (محله اتابک)
موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت طی مدت فعالیت خود به عنوان مجری پایگاه های خدمات اجتماعی موارد ذیل را بعمل آورده است:
- تشکیل بانک اطلاعات منابع اجتماعی شهر تهران شامل افراد، گروه ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی ویژه اعتیاد، کودکان کار و خیابان، کودکان فرار، تکدی گری، بی خانمانی، زنان خود سرپرست، افراد در شرف طلاق، افراد خشونت دیده، افراد نیازمند حرفه آموزی و کاریابی، افراد نیازمند خدمات درمانی و مشاوره
- آسیب شناسی محله
- شناسایی کانونهای آسیب خیز و فضاهای بی دفاع شهری
- شناسایی، مشاوره روانشناسی و مصاحبه مددکاری با افراد آسیب دیده و ارجاع و پیگیری وضعیت آنها و ارائه گزارش
- معرفی مددجویان به سایر مجریان طرح های شهرداری تهرانگالری عکس

سپیده علیزاده  در تونل زیر زمین جهت شناسایی و ارجاع آسیب دیدگان - 1392
افتتاحیه اولین پایگاه خدمات اجتماعی  در منطقه 9 شهرداری تهران با حضور جناب آقای زارع صفت مدیرعامل وقت سامان خدمات اجتماعی شهرداری تهران- 1391
مراجعی که به پایگاه خدمات اجتماعی جهت دریافت خدمات مشاوره و ارجاع مراجعه کرده است-1391
مددکار پایگاه خدمات اجتماعی در حال مصاحبه و شناسایی وضعیت مددجویان کارتن خواب - 1395
مددکار پایگاه خدمات اجتماعی محل خواب کارتن خوابی را پیدا کرده و در حال شناسایی منطقه می باشد-1394
حضور خانم سپیده علیزاده در مراسم عقد دو تن از مددجویان ساماندهی شده توسط مددکار پایگاه خدمات اجتماعی-1393
مددکار پایگاه خدمات اجتماعی در حا مصاحبه و اخذ شرح حال مددجو جهت ارجاع و ارائه خدمات- 1395
مددکار پایگا ه خدمات اجتماعی در حال شناسایی مددجو جهت ارجاع- 1393
مددکار پایگاه خدمات اجتماعی منطقه 20 در حال شناسایی مددجو - 1393
مددکار پایگاه خدمات اجتماعی در بازدید از منزل مددجو- خانم مصرف کننده مواد که صاحب فرزند شده است- 1392

بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید