مرکز جامع کاهش آسیب بانوان


مرکز جامع کاهش آسیب "نور سپید هدایت" ویژه بانوان
کاهش آسیب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘ ﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد. مرکز کاهش آسیب، ﻣکاني اﺳﺖ مخصوص مصرف کنندگان موادی ﮐﻪ ﻗﺎدر و ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮك داﺋﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮي ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳـﺎﯾﺮ  اﻓـﺮا د و در راﺳﺘﺎي ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن، فعالیت می نماید.
مرکز جامع کاهش آسیب "نور سپید هدایت" توسط موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت (به عنوان مجری)، شهرداری منطقه 12 تهران (به عنوان ناظر و مالک ساختمان) و سازمان بهزیستی کشور (به عنوان ناظر و صادر کننده پروانه فعالیت) از مرداد ماه سال 1398 فعالیت خود را ویژه زنان آسیب دیده آغاز نمود.
به جهت تجمیع چندین مرکز ارائه خدمات کاهش آسیب در یک مکان و تسهیل دسترسی مددجویان به دریافت خدمات کاهش آسیب، نام مرکز جامع بر روی آن قرار گرفت که ویژه بانوان آسیب دیده اجتماعی است و فعالیت شبانه روزی دارد. با تاکید هیات مدیره موسسه بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها "سی اس آر"(Corporate Social Responsibility)، جلب حمایت ارگان ها و جذب کمک های خیرین، تمامی خدمات این مرکز به مددجویان رایگان ارائه می گردد.
 
 
مراکز ارائه دهنده خدمات کاهش آسیب در این مرکز  عبارتند از:
مرکز گذری (دی آی سی) موسسه نور سپید هدایت
 DIC مخفف عبارت Drop in Center به معنای مرکز گذری می باشد. ساعت فعالیت مرکز 8:00 تا 14:00است و صبحانه و ناهار گرم به مددجویان داده می شود. ﺧﺪﻣﺎت این مرکز عبارتند از:
 • ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮداﻧﻬﺎ؛
 • آﻣﻮزش، ا ﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ؛
 • ﻣﺸﺎوره و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ سریع (رپید تست) اچ آی وی و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ محافظت ﻧﺸﺪه ﺗﺤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ؛
 • در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﺳﺮﻧﮓ، ﺳﺮﺳﻮزن و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﺘﺮﯾﻞ؛
 • ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ همچون ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ...
 • اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻧﺪوم؛
 • اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖدﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﺳﯿﺎر؛
 • تشکیل ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﻤﯿﺎر ﺑﺮاي آﻣﻮزش و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ؛
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﭘﻮﺷﺎك و اﺳﺘﺤﻤﺎم؛
 • ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﻣﺎن وﺟﻮد دارد؛
 • ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد.
 
گشت امداد رسان سیار موسسه نور سپید هدایت
این گشت به Out Reach معروف است و معنای آن ارائه خدمات کاهش آسیب به افراد سخت در دسترس خارج از مرکز است که به هر دلیل به شبکه ارائه خدمات درمانی اجتماعی دسترسی ندارند و به مرکز مراجعه نمی کنند. تیم امداد رسان سیار، تیمی است حداقل متشکل از دو نفر از بهبودیافتگان از اعتیاد (به عنوان همسان) که به محلات اطراف مرکز گذری و پاتوق های تجمع مصرف کنندگان مواد مراجعه می نمایند. ساعت فعالیت تیم 14:00 تا 17:00(یا سه ساعت متغییر در طول روز با توجه به شرایط محیطی و منطقه ای) است. وظایف این تیم عبارتند از:
 • ارائه ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن استریل؛
 •  ﺟﻤﻊآوري ﺳﻮزن و ﺳﺮﻧﮓﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ؛
 • آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻤن.
 
 
مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری زنان بهبود یافته از اعتیاد
مددجویان این مرکز را به اسم خانه نیمه راه(Half-Way House) می شناسند که سرپناه امنی است برای اقامت زنان و دختران بی سرپرست دور مانده از کانون خانواده ای که در حال گذراندن دوره بهبودی از اعتیاد می باشند. موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی از سال 1393 تا کنون با مجوز سازمان بهزیستی اولین مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری بانوان بهبودیافته از اعتیاد را در تهران راه اندازیو اداره نموده است. با هماهنگی سازمان بهزیستی و با تعامل هر دو موسسه، جهت ارائه خدمات جامع به زنان آسیب دیده، این مرکز با نظارت موسسه صاحب امتیاز، به ساختمان مرکز جامع کاهش آسیب نور سپید هدایت انتقال یافت تا مددجویان خدمات را در کنار هم دریافت نمایند. ساعت فعالیت این مرکز شبانه روزی است و صبحانه، ناهار و شام به مددجویان داده می شود. زمان استفاده از خدمات این مرکز مطابق دستورالعمل سازمان بهزیستی سه ماه و قابل تمدید تا شش ماه است. خدمات مرکز عبارتند از:
 • تامین محل خواب، خوراک، پوشاک، وسایل بهداشتی و امکانات استحمام
 • ارائه خدمات مددکاری و مشاوره برای ورود به جامعه بدون مصرف مواد؛
 • برگزاری کلاسهاس و آموزش نظم و قوانین، مهارت های زندگی، تاب آوری و ... جهت توانمند سازی و تغییر سبک زندگی
 • آماده سازی برای اشتغال از طریق آموزش مهارتهای لازم
 
مرکز سرپناه شبانه  (مددسرا) موسسه نور سپید هدایت
این مرکز برای اسکان موقت و شبانه معتادان دارای رفتارهای پرخطر و بی خانمان فعالیت می نماید. ساعت فعالیت مرکز 17:00 تا 8:00 روز بعد است و یک وعده شام گرم و صبحانه به مددجویان داده می شود. خدمات مرکز عبارتند از:
 • تامین محل خواب و امکانات استحمام؛
 • تامین پوشاک حداقل دو دست در سال (تابستانه و زمستانه)؛
 • ارجاع به مراکز بهداشتی و سایر مراکز کاهش آسیب؛
 • برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه کاهش آسیب؛
 • ارائه سرنگ، سوزن استریل و کاندوم و اقلام بهداشتی؛
 • ارائه خدمات مددکاری و مشاوره.
 
کارگاه اشتغال و حرفه آموزی موسسه نور سپید هدایت
به منظور افزایش انگیزه پایبندی به درمان و تامین معیشت زنان بهبود یافته از اعتیاد بی سرپناه، موسسه اقدام به راه اندازی کارگاه های مهارت آموزی وکارآفرینی زود بازده می نماید تا برای مددجویان فرصت های شغلی ایجاد شود و درآمد حلال جامعه پسند بدست آورند. ساعت فعالیت کارگاه ها متغییر و معمولا 8:00 تا 18:00 می باشد.

نشانی مرکز جامع کاهش آسیب بانوان: تهران، میدان شوش، خیابان ری، خیابان انبار گندم، پشت سوله مدیریت بحران، داخل پارک شوش
تلفن تماس:09125572263

دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید