خدمات موسسه

مرکز جامع کاهش آسیب بانوان

کاهش آسیب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ سیاست‌ها ﯾﺎ برنامه‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ مواد مخدر و روان‌گردان اﻋﻤﺎل می‌گردد. مرکز کاهش آسیب، ﻣکاني اﺳﺖ مخصوص مصرف‌کنندگان موادی ﮐﻪ ﻗﺎدر و ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮك داﺋﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮي ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز می‌دهند به‌منظور ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آسیب‌های آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳـﺎﯾﺮ اﻓـﺮا د و در راﺳﺘﺎي ﺗﺮﻏﯿﺐ آن‌ها ﺑﺮاي درﻣﺎن، فعالیت می‌نماید.

مرکز جامع کاهش آسیب "نور سپید هدایت" توسط موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت با همکاری شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کشور از مردادماه سال 1398 فعالیت خود را ویژه زنان آسیب‌دیده آغاز نمود. به جهت تجمیع چندین مرکز ارائه خدمات کاهش آسیب در یک مکان و تسهیل دسترسی مددجویان به دریافت خدمات کاهش آسیب، نام مرکز جامع بر روی آن قرار گرفت که ویژه بانوان آسیب‌دیده اجتماعی است و فعالیت شبانه‌روزی دارد. با تأکید هیئت‌مدیره موسسه بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، جلب حمایت ارگان‌ها و جذب کمک‌های خیرین، تمامی خدمات این مرکز به مددجویان رایگان ارائه می‌گردد.

مرکز گذری (D.I.C)

DIC مخفف عبارت Drop in Center به معنای مرکز گذری می‌باشد. ساعت فعالیت مرکز 8:00 تا 14:00 است و صبحانه و ناهار گرم به مددجویان داده می‌شود.

 • برقراری ارتباط درمانی با مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردان.
 • آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره با افراد دارای رفتار پرخطر.
 • مشاوره و نمونه گیری جهت انجام آزمایش HIV و عفونت‌های قابل انتقال از طریق تزریق و رفتار جنسی محافظت نشده و ارجاع به مراکز بالاتر.
 • در دسترس قرار دادن سرنگ، سرسوزن و وسایل تزریق استریل.
 • توزیع مواد ضدعفونی کننده و ارائه خدمات اولیه بهداشتی.
 • ارائه آموزش مربوط به رفتار جنسی سالم، تشویق به استفاده از لوازم جلوگیری.
 • افزایش دسترسی به مصرف کنندگان سخت دسترس با تشکیل تیم‌های سیار.
 • تشکیل گروه‌های همیار برای آموزش و اجرای برنامه‌های کاهش آسیب.
 • ارائه خدمات اولیه حمایتی شامل تغذیه، پوشاک و استحمام.
 • ارجاع به مراکز مجاز درمان اعتیاد در صورت تمایل به درمان.
 • ارجاع به مراکز درمانی و بیمارستان در صورت نیاز به مداخله پزشکی.

گشت امدادرسان سیار

این گشت به Out Reach معروف است و معنای آن ارائه خدمات کاهش آسیب به افراد سخت در دسترس خارج از مرکز است که به هر دلیل به شبکه ارائه خدمات درمانی اجتماعی دسترسی ندارند و به مرکز مراجعه نمی‌کنند. تیم امدادرسان سیار، تیمی است حداقل متشکل از دو نفر از بهبودیافتگان از اعتیاد (به عنوان همسان) که به محلات اطراف مرکز گذری و پاتوق‌های تجمع مصرف کنندگان مواد مراجعه می‌کند. ساعت فعالیت تیم 14:00 تا 17:00 (یا سه ساعت متغیر در طول روز با توجه به شرایط محیطی و منطقه ای) است.

وظایف تیم گشت امدادرسان:

 • ارائه ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن استریل.
 • ﺟﻤﻊآوري ﺳﻮزن و ﺳﺮﻧﮓﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ.
 • آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺗﺰرﯾﻘﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻤن.

مرکز توانمندسازی و جامعه پذیری

مددجویان این مرکز را به اسم خانه نیمه‌راه (Half-Way House) می‌شناسند که سرپناه امنی است برای اقامت زنان و دختران بی‌سرپرست دورمانده از کانون خانواده‌ای که در حال گذراندن دوره بهبودی از اعتیاد می‌باشند. ساعت فعالیت این مرکز شبانه‌روزی است و صبحانه، ناهار و شام به مددجویان داده می‌شود. زمان استفاده از خدمات این مرکز مطابق دستورالعمل سازمان بهزیستی سه ماه و قابل تمدید تا یک سال است.

خدمات مرکز توانمندسازی:

 • تامین محل خواب، خوراک، پوشاک، وسایل بهداشتی و استحمام.
 • ارائه خدمات مددکاری و مشاوره برای ورود به جامعه بدون مصرف مواد.
 • برگزاری کلاس‌های آموزش نظم و قوانین، مهارت زندگی، تاب‌آوری، جهت توانمندسازی و تغییر سبک زندگی.
 • آماده سازی برای اشتغال از طریق آموزش مهارت‌های لازم.

مرکز سرپناه شبانه (مددسرا)

این مرکز برای اسکان موقت و شبانه معتادان دارای رفتارهای پرخطر و بی‌خانمان فعالیت می‌کند. ساعت فعالیت مرکز 17:00 تا 8:00 روز بعد است و یک وعده شام گرم و صبحانه به مددجویان داده می‌شود.

خدمات مرکز سرپناه شبانه (مددسرا):

 • تامین محل خواب و امکانات استحمام.
 • تامین پوشاک حداقل دو دست در سال (تابستانه و زمستانه).
 • ارجاع به مراکز بهداشتی و سایر مراکز کاهش آسیب.
 • برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه کاهش آسیب.
 • ارائه سرنگ، سوزن استریل و لوازم جلوگیری و اقلام بهداشتی.
 • ارائه خدمات مددکاری و مشاوره.

مرکز پرتو نور سپید

مراکز ارائه خدمات اجتماعی به کودکان کار تحت عنوان «پرتو» در اوایل دهه 1390 توسط شهرداری تهران و با همکاری سازمان‌های مردم نهاد در مناطق تهران تاسیس شد و موسسه نور سپید هدایت از اواسط سال 1399 اجرای مرکز پرتو را در منطقه 10 متقبل شد.

خدمات مرکز پرتو نور سپید:

• شناسایی کودکار کار از طریق گشت زنی.
• فراهم کردن امکان تحصیل برای کودکان کار.
• ارائه آموزش‌های بهداشتی و خود مراقبتی به کودکان کار.
• کمک به خانواده‌های کودکان کار با ارائه بسته‌های کمکی.
• حمایت از کودکان خشونت دیده و معرفی به مراکز حمایتی.
• ارائه کمک‌های غیر نقدی در مناسبت های مختلف.
• فرهنگسازی در نحوه مواجهه با کودک کار و شناسایی حقوق آن‌ها.
• آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی به کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها.
• آموزش پیشگیری از ایدز و آسیب‌های اجتماعی.

مایلید حامی موسسه نور سپید هدایت شوید؟